Opphavsrett Grønnerød Psykomatikk © 2012
HJEM          JURIDISK          KONTAKT
Juridiske noter

Grønnerød Psykomatikk forbeholder seg samtlige rettigheter til programmer, dokumenter, grafikk og design av innholdssider som ikke uttrykkelig er innvilget nedenfor.

Programvare og dokumenter som kan lastes ned fra www.psykomatikk.no, heretter kalt "nettstedet", er opphavsrettslig beskyttede verk som tilhører Grønnerød Psykomatikk. Gjeldende lisensavtale for sluttbruker bestemmer all bruk av programvaren, og sluttbruker må akseptere lisensavtalen før programvaren kan installeres og/eller tas i bruk.

Programvaren kan bare lastes ned av sluttbruker for vedkommendes personlige bruk i henhold til lisensavtalen. Enhver reproduksjon i form av salg og/eller gjenoppretting av kildekode er uttrykkelig forbudt ved lov. All annen reproduksjon eller videredistribusjon av programvaren, også til annen server, er også forbudt, med mindre det er gitt eksplisitt tillatelse i lisensavtalen for det enkelte program. Grønnerød Psykomatikk har til enhver tid rett til å foreta forbedringer og/eller endringer av programmene som er tilgjengelig på nettstedet.

Eventuelle garantier vedrørende programvaren følger kun av bestemmelsene i gjeldende lisensavtale. Med mindre annet uttrykkelig fremgår av gjeldende lisensavtale, fraskriver Grønnerød Psykomatikk seg alt ansvar i forbindelse med programvaren, herunder enhver form for eventuell underforstått garanti vedrørende salgbarhet, anvendelighet for særskilt formål, krenkelse av eiendomsrettigheter eller andre rettigheter.

Alle programmer, dokumenter og relatert grafikk leveres "som de er", uten garantier av noen art angående anvendeligheten. Grønnerød Psykomatikk er ikke ansvarlig for særlige eller indirekte skader, følgeskader eller skader som skyldes tapt bruk, tap av data eller tapt fortjeneste som springer ut av kontraktsforhold, eller skader som følge av uaktsomhet eller forsett i forbindelse med eller som følge av bruken eller ytelsene av programvaren, dokumenter og relatert grafikk, leveranse eller manglende leveranse av tjenester eller informasjon som er tilgjengelig på nettstedet.

Dokumentene og relatert grafikk som er tilgjengelige på denne server kan brukes forutsatt at (1) opphavsretterklæring fremgår på alle kopier, og (2) at de kun brukes for personlige eller ikke-kommersielle formål, og at de ikke kopieres eller lastes ned på en nettverksmaskin eller offentliggjøres i noe media, og (3) at de ikke modifiseres på noen måte. Annen bruk enn det som er beskrevet ovenfor er uttrykkelig forbudt ved lov. Dokumenter og relatert grafikk som er publisert på nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer av informasjon skjer med jevne mellomrom.
RNR-Program
Gjr avtalte innbetalinger
Ta kontakt